Jste zde

Informace pro rodiče

Omlouvání nepřítomnosti žáka


1. Při absenci žáka je nutno nejpozději do 3 kalendářních dnů doložit důvody nepřítomnosti žáka třídnímu učiteli (§ 50 školského zákona) - osobně, telefonicky či písemně (e-mailem).

2. Po skončení absence, tzn. v den příchodu do školy, je žák povinen předložit třídnímu učiteli písemnou omluvenku prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce (notýsku), kde je uveden důvod nepřítomnosti, omluvenka je podepsána zákonným zástupcem, případně doložena lékařským potvrzením (§ 22 školského zákona).

3. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. Návštěvy lékařských zařízení je třeba pokud možno realizovat v době mimo vyučování.

4. Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelkou školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti lékařem. V případě častých absencí, podezření ze záškoláctví je vedení školy povinno informovat OSPOD v Semilech.

5. Předem známou nepřítomnost žáka je třeba oznámit písemně před jejím započetím:
- na jednu vyučovací hodinu – vyučujícímu příslušného předmětu,
- na jeden až tři dny – třídnímu učiteli,
- na více než tři dny – ředitelce školy.

6. Při nedodržení uvedených pravidel se absence považuje za neomluvenou.

7. Vzory formulářů jsou umístěny na www stránkách školy v kolonce Ke stažení.


Zajištění bezpečnosti žáků


V souvislosti s tragickými událostmi na střední škole ve Žďáře nad Sázavou a povinností školy jako celku i každého zaměstnance školy zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků ve smyslu § 29 školského zákona a poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví byla přijata tato opatření:

1. Prověření a kontrola systému uzavírání vstupů do budov škol a školských zařízení a dodržování pravidel bezpečného a kontrolovaného pohybu osob přes vstup při příchodu a odchodu žáků a žákyň včetně dozoru zaměstnance u vchodu, a to i v případě instalovaného elektronického vstupního systému (čipy) s cílem identifikovat cizí osoby a kontrolovat správné používání elektronických zabezpečovacích zařízení.

2. Poučení žáků a žákyň o principech bezpečného školního prostředí:
- jednání při vstupu do školy a opouštění školy,
- hlášení cizí osoby, která se pohybuje ve škole bez doprovodu známé dospělé osoby,
- hlášení podezřelého chování i ze strany spolužáků (držení zbraní, násilí, výhrůžky a jiné podezřelé aktivity),
- jednání v krizové situaci.

3. Projednání principů bezpečného školního prostředí a jednání v krizové situaci se zaměstnanci.

4. Informování rodičů a zřizovatele o způsobu zajištění bezpečnosti v organizaci.

5. Příprava aktualizace školního řádu v souvislosti se zajištěním bezpečnosti žáků.


Kontrolní šetření zabezpečení školy ČŠI proběhlo bez závad.

S účinností od 23. 11. 2015 byl školní řád aktualizován a k prevenci rizik byl zpracován Minimální standard bezpečnosti.


Žádost o pomoc a spolupráci při výskytu šikany


Vážení rodiče, i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Chování s náznaky šikany je v současné době velkým celospolečenským problémem. Týká se to sice malého počtu žáků, ale my nechceme před tímto problémem zavírat oči.

U většiny žáků se lze spolehnout na jejich zodpovědné chování. Velice se snažíme o to, aby se toto počínání několika jednotlivců neodrazilo na chování všech ostatních nebo aby nebylo několika nezodpovědným jedincům umožněno úspěšně zastrašovat ostatní. Chceme být připraveni zachytit případné ubližování slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit.

Řešení problémů dětí věnujeme ve škole ohromné množství času. Abychom předcházeli incidentům, velký důraz klademe na prevenci, organizujeme různé akce pro děti, projektové dny, rozšiřujeme nabídku kroužků, které děti mohou navštěvovat. Samotným dětem doporučujeme, aby o problémech otevřeně hovořily a podělily se o své starosti. Ne vždy děti najdou v sobě dost odvahy, aby se s problémem svěřily ve škole. Prosíme Vás proto o pomoc.

Pro nás je velice důležitá spolupráce pedagogů s rodiči. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se obraťte na třídního učitele nebo školního metodika prevence. Vaše informace se budou brát velmi vážně a situaci budeme bezodkladně řešit.Další informace naleznete na: http://www.minimalizacesikany.cz/chci-se-dozvedet/rady-pro-rodice

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Dnes je

6. 7. 2022, 10:01

Svátek má Mistr Jan Hus

Školní výlety, exkurze 2016/17

Projekty

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1