Jste zde

Provoz školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN (odstavec 4e) je umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně. Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce.

Podrobné informace přikládáme v následujícím článku, který budeme postupně aktualizovat (vždy s uvedením data aktualizace v nadpisu).

V první fázi návratu do škol se vrací žáci prvního stupně rotačním způsobem, po týdnech se střídají určené třídy - prezenční výuku budou mít:

liché týdny 2. a 3. třída
sudé týdny 1., 4. a 5. třída

Pro informaci uvádíme, že týden od 12.dubna 2021 je dle kalendáře 15.týden (lichý).

Osobní přítomnost žáků v prezenční výuce je na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, podmíněna neexistencí příznaků onemocnění COVID-19 a pravidelným testováním. Podrobnosti o testování naleznete v příloze.

Testování je dobrovolné a je podmíněno souhlasem zákonného zástupce (za souhlas je považován příchod žáka k testování). Žákovi, který se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na prezenční výuce a škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit dítěti on-line způsob distančního vzdělávání, ale žák obdrží zadání probíraného učiva písemnou formou na příslušnou mailovou adresu.

Zaměstnanci školy a zákonní zástupci musí ve všech prostorách používat respirátory FFP2, žáci musí používat chirurgickou roušku (použití látkové roušky není možné).

Školní stravování
Všichni žáci, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování a kteří zahájí v pondělí prezenční výuku, mají automaticky přihlášený oběd. Pokud se nechtějí stravovat, odhlásí se dle běžných pravidel. Na dotovanou cenu oběda mají nárok i žáci, kteří se vzdělávají distančně a nově i žáci, kteří zůstanou doma z důvodu netestování. Tito si oběd přihlašují individuálně a odebírají si ho okénkem do jídlonosiče od 11:00 do 11:15 hodin.

Školní družina
V provozu bude ranní i odpolední družina při zachování homogenity skupin.

Konzultace pro žáky 2. stupně
Individuální konzultace si žák nebo jeho zákonný zástupce domlouvá přímo s daným vyučujícím (není třeba test), zájem o skupinovou konzultaci (max. 6 osob) hlásí svému třídnímu učiteli.

Školy pro zaměstnance vybraných profesí
Žákům 1.stupně, jejichž rodiče pracují v IZS a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. V případě zájmu kontaktujte vedení školy.
Pozn. Vybrané profese: zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení a zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Další podrobnosti lze najít na následujícím odkazu:
www.testovani.edu.cz

instruktážní video -testování

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Mgr. Jana Marková
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1