Úřední dny o hlavních prázdninách

Středa 7. 7. 2021 a pátek 30. 7. 2021 vždy od 9 do 11 hodin. Od 26. 8. 2021 běžný provoz.

Chtěla bych poděkovat žákům, rodičům i zaměstnancům školy za všechno úsilí, které vynaložili na zvládnutí mimořádně těžkého období minulého školního roku. Těším se v září na viděnou a moc si přeji, aby podmínky v novém školním roce byly již příznivější.
Mgr. Jana Marková

Dotazník k realizované distanční výuce

Vážení rodiče,

rádi bychom znali Váš názor na průběh distančního (dálkového) vzdělávání na naší škole.

Žádáme tedy všechny rodiče o vyplnění ankety (za každé dítě jednou):

https://forms.gle/JPXJvex6w72YfPcW8

Vyplňte, prosím, do 30.6. 2021!

Děkujeme!

Změna opatření k používání ochranných prostředků dýchacích cest

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 15. 6. 2021 platí, že žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud. Mgr. Jana Marková

Virtuální prohlídka - obnovitelné zdroje energie

V pátek 11. 6. 2021 měli žáci 8.A a 8.B třídy možnost navštívit elektrárny skupiny ČEZ ze speciálního interaktivního TV studia. Během virtuálního výletu k zeleným obnovitelným zdrojům na ně čekalo množství praktických ukázek a v závěru i soutěž o věcné ceny. Doufám, že se tento rozmanitý, interaktivní a zábavný program žákům líbil a zpestřil jim tak výuku fyziky. Příští rok se můžeme těšit na výpravu do nejstřeženějších prostor v zemi, do jaderné elektrárny Temelín. Jana Marková

Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
od pondělí 17. května 2021 se na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 10. 5. 2021 (viz. odkaz) obnovuje provoz školy v běžném rozsahu. Výuka všech tříd bude probíhat dle stálého rozvrhu v plném rozsahu (včetně odpoledního vyučování). Výuka tělesné výchovy bude zajišťována pouze ve venkovních prostorech, k drobným úpravám dojde v rámci výuky hudební výchovy. Zájmové kroužky nebudou do konce tohoto školního roku obnoveny.

Výsledky voleb do školské rady

Na další volební období (od 12. 7. 2021 do 11. 7. 2024) byli do školské rady zvoleni:

zástupci zákonných zástupců:
paní Martina Ježková, paní Stanislava Piry

zástupci městysu:
pan David Farský, Ing. Jan Šimůnek

zástupci pedagogů:
Mgr. Milena Hloušková, Mgr. Šárka Svatá

Volba členů školské rady (ze strany zákonných zástupců žáků)

Vážení rodiče,

jelikož uplynulo tříleté volební období školské rady, jež bylo ještě prodlouženo díky vyhlášenému nouzovému stavu, musíme přikročit k volbě nových členů na další období. Prosím o vyplnění dotazníku, který Vám bude odeslán na e-maily Vašich dětí nejpozději do konce tohoto týdne, tj. 9. 5. 2021.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kterým volební období končí, za spolupráci a pomoc ve snaze zlepšit naši školu.
Děkuji, Jana Marková

Oznámení výsledku řízení o přijetí k základnímu vzdělávání

Výsledky přijímacího řízení naleznete v následujícím odkaze ...

Třídní schůzky v týdnu od 3.- 7. 5. 2021

Vážení rodiče!

V týdnu od 3.- 7. 5. 2021 proběhnou on-line třídní schůzky následovně:

pondělí 3. 5. 2021
15.00 7. třída
16.00 8.A

úterý 4. 5. 2021
15.00 3. třída
16.00 1. třída
17.00 6. třída
18.00 4. třída

středa 5. 5. 2021
15.00 2. třída
15.00 9. třída
17.00 8.B

čtvrtek 6. 5. 2021
15.30 5. třída

Pozvánky na meet (on-line setkání) byly zaslány na školní e-mail žáků.

Změny v provozu školy od 3. 5. 2021 - týká se žáků 1. i 2. stupně!

Od pondělí 3. 5. 2021 se vrací k prezenční výuce (rotačním způsobem) i žáci 2. stupně.

Spolu s 1., 4. a 5. třídou nastoupí 7. a 9. třída - 2., 3., 6., 8.A a 8.B třída se bude učit distančně.

V pondělí 10. 5. 2021 spolu s 2. a 3. třídou nastoupí 6., 8.A a 8.B třída - 1., 4., 5., 7. a 9. třída se bude učit distančně.

Prevence kyberšikany a finanční gramotnost

Přestože výuka probíhá i nadále distančně, nezanedbáváme preventivní programy pro naše žáky. V reakci na současný krizový stav jsme se zaměřili na pravidla bezpečného používání internetu a nebezpečí kyberšikany.

V pátek 9.4. se tak žákům 4. a 5. třídy virtuálně představil spolek Divadelta s programem "Připojeno", který děti seznamuje s nástrahami internetové komunikace.

Informace pro žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce

Zasílám informaci k avizovanému testování žáků 9. ročníku před přijímacími zkouškami na SŠ (jednotnou i školní).

K testování se dostavte ve čtvrtek 29. 4. 2021 v 9 hodin.

Následně Vám bude vydáno potvrzení. Toto potvrzení může nahradit:
1) doklad laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 (ne starší 90 dní od prvního pozitivního testu),
2) doklad poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku RT-PCR či POC antigenního testu,
3) certifikát o provedeném očkování proti nemoci COVID-19 (více než 14 dní po 2. dávce).

DEN ZEMĚ 2021

Dnes 22. 4. je DEN Země - žáci druhého stupně se sice do školy nechodí, ale připojí se do projektu online přírodovědný kvíz o ceny (Česká koalice pro ochranu biodiverzity)

Organizační pokyny pro žáky 1., 4. a 5. ročníku a jejich zákonné zástupce

Stále platí, že prezenční výuky se mohou zúčastnit pouze žáci bez příznaků onemocnění COVID-19. Žáci v průběhu dne jsou povinni dodržovat nastavená opatření k zamezení šíření této nemoci. Po celou dobu přítomnosti ve škole (kromě konzumace svačiny a oběda a pitného režimu) jsou žáci povinni používat chirurgickou roušku. Dne 19. 4. 2021 se shromáždí žáci 1. ročníku před vchodem do budovy v 7:55 hodin, žáci 4. ročníku v 7:45 hodin na dvoře u kolny a žáci 5. ročníku v 8:05 hodin u rampy ŠJ.

TESTOVÁNÍ

Vážení rodiče,

Stránky

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1