Jste zde

Školní poradenské pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby,které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech,kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č.197/2016, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům lze rozlišit:
A) poradenské pracovníky školy
•výchovný poradce
•školní metodik prevence
•školní speciální pedagog (popř. školní psycholog)

B) pracovníky,kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro poskytovaní služeb ve škole (viz §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.)
•třídní učitel
•učitelé vzdělávací oblasti Pracovní činnosti, která zahrnuje vzdělávací oblast Svět práce
•případně další pedagogové,zejména učitelé výchov

Výchovný poradce


Metodik prevence


Speciální pedagog


Dnes je

6. 7. 2022, 09:30

Svátek má Mistr Jan Hus

Školní výlety, exkurze 2016/17

Projekty

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1