záhlaví

Jste zde

Historie školství v Libštátě

Historie libštátského školství je mnohem starší než historie nynější Masarykovy základní školy. První zmínku o škole najdeme v lomnické farní kronice, která zmiňuje rok 1692. V té době ovšem neexistovala stálá školní budova ani řádně přezkoušený učitel. Takováto škola vznikla až v chalupě č. 2 pod kostelem v roce 1781. Šlo o tzv. triviální farní školu, jejímž patronem byl Ferdinand kníže z Trautsmansdorfu- Weinsberg. Ve škole byla jen jedna třída, druhá světnice sloužila za byt učitele.
Roku 1849 byla zřízena třída druhá v č. 20. Dle kroniky činil počet dětí 201. Budova pro tento značný počet dětí nedostačovala, usnesla se tedy roku 1874 místní školní rada spolu s obecním zastupitelstvem postavit školu novou (budova dnešního obecního úřadu). Základní kámen byl položen 20. června 1877, stavba byla dokončena 7. listopadu 1877 a 15. listopadu téhož roku se v ní začalo vyučovat. Nová škola měla tři třídy.
Po čase ani ty nestačily a proto byly roku 1902 a 1906 zřízeny pobočky z bytu správce školy.
Roku 1920 byla obecná škola zredukována na školu trojtřídní a 16. září 1920 bylo zahájeno vyučování na měšťanské škole.
Teprve po mnoha žádostech i složitých jednáních mezi Libštátem a Košťálovem vyrostla v letech 1930-31 nad libštátským náměstím nová dominanta Masarykovy měšťanské školy. Jméno po našem prvním prezidentovi dostala ještě jako nedostavěná v březnu 1930 u příležitosti 80. Masarykových narozenin. Po II. světové válce přesídlila do nové budovy i škola obecná.

Masarykova základní škola Libštát je škola s tradicí sahající až na počátek 30. let minulého století. Ještě v době výstavby roku 1930 obdržela na počest 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka svůj čestný název.

Masarykova škola procházela spolu s celým naším školstvím řadou změn a reforem. V roce 1990 jí ministr školství obnovil čestný název „Masarykova“, který předtím nemohla 40 let používat. Od 90. let 20. století až do současnosti prochází školní budova rozsáhlou modernizací, mění se její vzhled i vybavení.

Od 90. let prochází též školní budova rozsáhlou vnitřní i vnější přestavbou. Právě probíhá rekonstrukce školního hřiště a plánuje se další úprava okolí školy. Vybavení moderními pomůckami a didaktickou technikou je na odpovídající úrovni.
Jde o školu spádovou pro obce Libštát, Bělá, Tample, Svojek a od II. stupně i pro Košťálov (včetně Kundratic). Žáci I. stupně mohou do naplnění kapacity navštěvovat školní družinu. Nechybí ani vlastní kuchyň, která vaří obědy i pro veřejnost.

Škola dosahovala vždy dobrých výsledků ve výuce, sportu a kulturní činnosti. Učitelé každoročně připravují několik projektových dnů, pořádají se besedy a exkurze, žáci se zapojují do dění v městyse. Stalo se již tradicí, že se kolektiv nově vzniklé 6. třídy vždy na počátku září zúčastní harmonizačního pobytu. Sedmáci absolvují lyžařský výcvikový kurz, osmáci branně-sportovní kurz a žáci 9. třídy píší a obhajují závěrečné práce z vybraných předmětů.

Je pamatováno i na mimoškolní činnost. Podle svého zájmu mohou děti navštěvovat různé kroužky. Se svými připomínkami a náměty se žáci obracejí na žákovský parlament. Několikrát do roka se schází školská rada složená ze zástupců veřejnosti, zastupitelstva a učitelů.

Ve školním roce 2018/19 nastoupilo 153 žáků, i když by jich školní zařízení mohlo pojmout téměř dvojnásobek. Na druhé straně menší počet dětí umožňuje učitelům užší kontakt s nimi, individuální přístup, jakož i možnost lépe řešit případné negativní jevy.


Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1