Jste zde

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude slavnostně zahájen ve středu 1. září v 8:00 hodin. Žádáme žáky, aby se do 7:55 hodin shromáždili před školou u svých třídních učitelek. Poté se žáci přemístí do učeben, kde proběhne testování. Dále budou následovat třídnické hodiny. Oběd bude vydáván od cca 9:30 hodin.

Ranní družina bude v provozu od pondělí 6. 9. 2021.

Postupy školy pro následující období vycházejí z opatření Ministerstva zdravotnictví z 20. 8. 2021, doporučení Ministerstva zdravotnictví a souboru doporučení pro školy ve školním roce 2021/22 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
Nadále platí:
- dodržování přísných hygienických pravidel - osobní a provozní hygiena, mytí a dezinfikování rukou, zásady respirační hygieny a omezení sociálních kontaktů;
- pravidelné větrání;
- omezení vstupu cizích osob – pouze v odůvodněných případech, po předchozí domluvě;
- zdůrazňování všech hygienických zásad (žákům, zaměstnancům);
- do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.

Opatření k ochraně zdraví
- všichni žáci a zaměstnanci školy musí mít nasazenou ochranu nosu a úst ve společných prostorách školy.

Testování
Na začátku září proběhne screeningové testování žáků školy neinvazivními antigenními testy GENRUI (v termínech: 1., 6. a 9. 9. 2021 vždy na začátku vyučování. V případě, že nebude žák přítomen v čase testování nebo v termínu testování, provede test bezprostředně po svém příchodu do školy.

U žáků 1. – 3. ročníku je možná pomoc třetí osoby.

Škola opět umožňuje i testování doneseným testem - musí však jít o test uvedený na seznamu testů, pro které Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku použití pro laické testování.

Testování nepodstupují žáci očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19) – doklady potvrzující tyto skutečnosti lze dodat škole (popř. poslat elektronicky) v předstihu, nejpozději 1. 9. 2021 při příchodu (pokud tyto doklady nemá škola z předchozího školního roku).

Testování nepodstupují také žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (PCR test – ne starší jak 7 dní, rychlý antigenní test ne starší jak 72 hodin) - doklady žáci přinesou opět nejpozději v den testování.

Ve výše uvedených případech (pomoc třetí osoby, očkovaní, po prodělaném onemocnění covid-19 nebo ti, co doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě) budou rodiče informovat třídního učitele nebo vedení školy (zslibstat@cmail.cz) předem, nejlépe do 14 hodin 31. 8. 2021.

V případě pozitivního výsledku testu bude žák umístěn do izolace a rodiče jsou povinni si ho na vyzvání obratem vyzvednout.
Rodiče tohoto žáka jsou povinni o této skutečnosti informovat svého pediatra a vyplnit s ním elektronickou žádanku o RT-PCR test.
Rodiče by měli informovat školu o termínu návratu z rizikových zemí a dodržet nařízené karantény a testování.

Podle výsledků screeningového testování budou probíhat případná další opatření.

V případě, že:
- zákonný zástupce nechce své dítě nechat testovat - je mu umožněna přítomnost ve škole za podmínky, že bude po celou dobu pobytu ve škole (ve společných prostorách i při výuce, kromě konzumace jídla a nápojů) nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu (respirátor nebo obdobný prostředek s filtrační účinností 94 % podle normy ČSN EN 14683+AC). Tuto skutečnost zákonný zástupce sdělí v předstihu škole;
- zákonný zástupce odmítne testování i nošení ochranného prostředku u svého dítěte - škola nemůže umožnit žákovi přítomnost na vzdělávání. Zákonný zástupce omluví žáka dle pravidel školního řádu. V tomto případě škola nezajišťuje distanční výuku, zákonný zástupce komunikuje se školou o doplňování učiva, úkolech apod.

Další informace budeme zveřejňovat na webových stránkách školy, v případě potřeby i prostřednictvím zpráv Komens.

Všem žákům a rodičům přejeme co nejklidnější a úspěšný školní rok.

Dnes je

20. 9. 2021, 18:38

Svátek má Oleg

ProjektyDrupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1