Vážení rodiče, 

rádi bychom vám na začátku 2. pololetí znovu připomněli následující skutečnosti:

Nepřítomnost žáka ve škole, pravidla omlouvání absence
Důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování oznamte nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (§ 50 školského zákona) třídnímu učiteli.

Po návratu do školy doložte každou nepřítomnost žáka (§ 22 školského zákona) písemně v omluvném listě žáka nebo elektronicky přes systém Bakaláři (Komens/Omluvenky).

Plánovanou nepřítomnost žáka oznamte předem třídnímu učiteli, nepřítomnost delší než tři dny ředitelce školy (formulář Oznámení nepřítomnosti najdete na webových stránkách v části Dokumenty – Ke stažení – Oznámení nepřítomnosti).

Při nepřítomnosti žáka ve výuce daného předmětu vyšší než 25% za klasifikační období může učitel navrhnout ředitelce školy souhrnnou zkoušku za celé klasifikační období.

V případě častých absencí – při podezření na záškoláctví – může škola vyžadovat lékařské potvrzení absence.

Při nedodržení těchto pravidel budou zameškané hodiny klasifikovány jako neomluvené. Při vyšším počtu neomluvených hodin má škola ohlašovací povinnost.

Při nedostatečném počtu známek v jednotlivých předmětech za klasifikační období nebude žák hodnocen, klasifikace mu bude odložena (dle Školního řádu – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání).

Předem vám děkujeme za spolupráci a dodržování výše uvedených pravidel.