Školní poradenské pracoviště:

   Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců.

Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č.197/2016, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 

Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům lze rozlišit:

 

A) poradenské pracovníky školy

•výchovný poradce

•školní metodik prevence

•školní speciální pedagog (popř. školní psycholog)

 

B) pracovníky,kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro poskytovaní služeb ve škole (viz §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.)

 

•třídní učitel

•učitelé vzdělávací oblasti Pracovní činnosti, která zahrnuje vzdělávací oblast Svět práce

•případně další pedagogové,zejména učitelé výchov

©2022 Masarykova základní škola Libštát