Historie školy:

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V LIBŠTÁTĚ

Historie libštátského školství je mnohem starší než historie budovy nynější Masarykovy základní školy.

 

První zmínku o škole najdeme v lomnické farní kronice, která zmiňuje rok 1692. V té době ovšem neexistovala stálá školní budova ani řádně přezkoušený učitel. První zkušený učitel nastoupil 28. 2. 1781. Krátce po jeho příchodu se začala stavět  první školní budova, nynější č.p. 2 (obr. 1). Náklad na tuto stavbu nesl patron školy Ferdinand Trautsmannsdorf, obce Libštát a Svojek přispěly povozy a ruční prací. Dřevěná roubená chalupa se šindelovou střechou byla dokončena 23. 8. 1781. Třída ve staré škole byla nízká, vybílená, stěny oprýskané, strop bílý s tmavě natřenými trámy. Čtyři jednoduchá okna propouštěla jen skrovně světla. Na vyšlapané podlaze stály přes celou třídu dlouhé škamny (školní lavice). Roku 1844 bylo zapsáno již 201 žáků a počet dále stoupal. Proto byla roku 1849 zřízena druhá třída v č.p. 20 a později v č.p. 25 (obr. 2).

 

V roce 1875 se usnesly obecní zastupitelstvo a místní školní rada, že postaví novou školní budovu, protože dosavadní byla již malá a hlavně potřebovala velkou opravu. Základní kámen byl položen 20. června 1876, stavba byla dokončena 7. listopadu 1877 a 15. listopadu téhož roku se v ní začalo vyučovat. Nová škola měla tři třídy obecné školy (dnešní I. stupeň). V kulturních dějinách Libštátu bude vždy zaujímat významné místo rok 1920. Toho roku byla totiž zřízena měšťanská škola (dnešní II. stupeň).

Od 1. 9. 1920 byly otevřeny dvě třídy umístěné v budově obecné školy č.p. 198 (obr. 3), zatímco pro děti 2. třídy obecné školy byly nalezeny místnosti v č.p. 41 a v č.p. 83 (obr. 4). Od 1. září 1921 měla měšťanská škola tři třídy a škola byla úplná. Umístění bylo však příliš těsné – dvě učebny po 70 dětech, ředitelna byla záložnou, zasedací síní, veřejnou knihovnou. V budově byly malé záchody, scházela tělocvična i školní kuchyň, tudíž se vařilo na kamnech, na elektrickém vařiči i v soukromých bytech. Chyběla zahrada, škola neměla pomůcky.

O stavbě nové školní budovy se jednalo od roku 1924. Výstavba školy se stala hlavním programem nového obecního zastupitelstva po volbách v roce 1927. Přípravy ke stavbě i stavba sama postupovaly obdivuhodně rychle. Na důkaz několik dat. Definitivní plány byly 10. srpna 1929 a již 23. října bylo přikročeno k odkopávce. Koncem listopadu se začaly vyzdívat základy budovy, zatímco vilka pro ředitele byla úplně vyzděna. Do konce června 1930 byla stavba pod střechou. Následovaly další práce – vnitřní i venkovní omítky, pořízení ústředního topení, vodovodu a kanalizace, hromosvodu, osazení oken a dveří. V nové budově č.p. 17 (obr. 5) se začalo vyučovat 1. ledna 1931. Dne 30. srpna 1931 se konalo slavnostní otevření měšťanské školy za velké účasti hostů, zástupců úřadů a občanstva. Klidná a úspěšná práce školy byla jako všude jinde silně narušena politickými událostmi let 1938 -1945. Po II. světové válce v roce 1946 přesídlila do nové budovy i škola obecná.

Naše škola procházela spolu s celým českým školstvím řadou změn, reforem a politických událostí. U příležitosti 80. narozenin prezidenta Masaryka rozhodlo zastupitelstvo pojmenovat v březnu 1930 ještě rozestavěnou školu jeho jménem, tento název však v době vlády komunistické strany (1948-89) škola nemohla používat. Čestný název „Masarykova“ jí byl navrácen až rozhodnutím ministra školství roku 1990. Nutno zmínit i neustálou snahu o modernizaci školní budovy (plynová kotelna, přístavba školy a nové sociální zázemí, čistička odpadních vod, sportovní hala, renovace školní jídelny, počítačová učebna, výměna oken a zateplení školy, venkovní víceúčelové hřiště, oddechová zóna, venkovní hrací prvky ŠD, modernizace učebny F-Ch, rekonstrukce tělocvičny, …), která probíhá od 90. let minulého století. Mění se vzhled, vybavení i lidé, poslání však zůstává stejné – poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, zajistit rozvoj osobnosti každého žáka, aby mohl samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan. Škola se snaží vytvářet podmínky pro přípravu na další studium a pro život v nové otevřené Evropě.

 

©2022 Masarykova základní škola Libštát