Metodik prevence

Mgr. Kateřina Krejčová

konzultace lze dohodnout na telefonu 728 124 816, e-mailu krejcovakaterina@mzslibstat.cz

Mgr. Jana Marková

konzultace lze dohodnout na telefonu 724 765 404, e-mailu skola@mzslibstat.cz

 

Náplň práce školního metodika prevence:

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

1. Metodické a koordinační činnosti
•   Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

•   Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

•   Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

•   Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

•   Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

•   Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

•   Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

•   Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

•   Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

2. Informační činnosti
•   Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

•   Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

•   Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

3. Poradenské činnosti
•   Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

•   Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

•   Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

S čím se tedy na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?
• nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy,
• experimenty žáků s návykovými látkami
• vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
• fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
• projevy rasové a menšinové intolerance
• domácí násilí a sexuální zneužívání
• další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.

Legislativa:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/zakony-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlasky-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Poradna E-Bezpečí
https://poradna.e-bezpeci.cz/

Dostal/a jsi se do obtížné situace spojené s internetem nebo mobilním telefonem? Někdo ti vyhrožuje, vydírá tě, zastrašuje tě a používá k tomu mobilní telefon nebo internet? Přemlouvá tě někdo prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu k osobní schůzce? Můžeš napsat do poradny – stačí kliknout na odkaz nahoře. Poradna je provozována Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Poradenská činnost je poskytována anonymně a zdarma.

Kdy se obrátit na školního metodika prevence?
Každý kdo:
– má konflikty se spolužáky a chtěl by je vyřešit,
– má pocit, že mu někdo ubližuje, a neví, co s tím,
– má pocit, že je ubližováno někomu jinému,
– potřebuje pomoc nebo poradit v nějakém jiném školním problému, který ho trápí,
– chce se svěřit s nějakou jinou důvěrnou osobní věcí, která ho znepokojuje,
– má dobrý nápad a chce ho nějakým způsobem realizovat.

 

©2022 Masarykova základní škola Libštát