Výchovný poradce

Mgr. Jana Marková
Konzultace lze dohodnout na telefonu 724765404,

e-mailu skola@mzslibstat.cz

Náplň činnosti výchovného poradce

Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

1. Poradenské činnosti

A) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

•   Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnosti zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka.

•   Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků.

•   Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem).

•   Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem).

•   Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.

•   Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

B) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

C) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

D) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

E) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2. Metodické a informační činnosti
•   Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.

•   Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

•   Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

•   Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

•   Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

•   Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

S čím vám mohu pomoci?
• konzultace výchovných a vzdělávacích problémů
• pomoc při volbě studia, pomoc při procesu přijímacího řízení na SŠ
• péče o žáky s problémy učení (dysfunkce, zdravotní postižení a další)
• komunikace s poradenskými zařízeními
• koordinace s činnostmi speciálního pedagoga

Výukové problémy, se kterými se nejčastěji setkáváme u našich žáků:

DYSFUNKCE
– porucha funkční činnosti (např.d. mozková)- dysfunkční – nefunkční, neodpovídající (např. chování neodpovídající přiměřeně cíli, situaci …)
DYSGLOSIE
– souhrnný název pro poruchy výslovnosti
DYSGRAFIE
– specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti psaní
DYSGRAMATISMUS
– vývojová vada projevující se neúplně a nepřesně vyvinutou schopností užívat v mateřské řeči obvyklých gramatických tvarů, a to v řeči mluvené i psaní (často ve spojení s dysfrázií)
DYSKALKULIE
– specifická vývojová porucha matematických schopností, s obtížemi v oblasti řešení numerických operací
DYSLÁLIE
– patlavost, vývojová porucha výslovnosti hlásek a hláskových skupin, vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka (na rozdíl od dysartrie, při níž jde o celkovou poruchu výslovnosti)
DYSLEXIE
– specifická vývojová porucha čtení, podmíněná nedostatkem některých primárních schopností, jež skládají komplexní schopnost pro učení čtení za dané výukové metody – porucha projevující se neschopností naučit se číst, přesto že se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost
DYSORTOGRAFIE
– specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti užívání pravopisných pravidel mateřského jazyka

ADHD
– vývojová porucha, můžeme ji charakterizovat jako nepřiměřený stupeň vývoje pozornosti, hyperaktivity a impulzivity. Projevuje se hlavně u dětí školního věku.

Charakteristické projevy dětí s ADHD:
– nesoustředěnost, roztržitost, dělá chyby z nepozornosti, zajímá se o všechno kolem něho
– zvýšená pohyblivost a neklid, nevydrží klidně sedět, vrtí se, hraje si s rukama, pošťuchuje se
– unáhlené reakce, vykřikování, skáče do řeči, ruší
– nepořádnost, potřebuje dohled, ztrácí věci, není pečlivé, nezapamatuje si

Chcete mu pomoci ?
Tresty a výčitky nemají žádný smysl !!!

Jak pracovat s těmito dětmi ?

– mít pochopení, trpělivost, klid – nedělá nám to naschvál
– každou snahu ocenit, povzbuzovat, chválit, hledat klady
– pomáhat mu, spolupracovat s ním, ne pouze zadávat úkoly
– volit činnosti na dobu 10- 15 minut, střídat s odpočinkem
– při práci mu dovolíme klečet, měnit polohy, může se projít
– musíme odstranit vše, co ho ruší, rozptyluje, s čím by si mohlo hrát
– zamezit pocitu neúspěšnosti, hledáme stále jeho dobré stránky
– každý den umožnit vybití energie při hrách, sportech
– hodnotit dosažené známky a výkony s ohledem na jeho možnosti, nesrovnávat s ostatními
– spolupracovat s učiteli
– stanovit hranice chování a požadavků, které dítě musí respektovat a nemůže je překročit – jasně stanovit pravidla v rodině i ve škole
– nevhodné a urážející chování nemůžeme tolerovat

 
INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 
viz. níže
  

©2022 Masarykova základní škola Libštát